مقايسه آگهی ها

بخش اخبار و مقالات

  تماس با بخش اخبار و مقالات

  شروع از1,744,000لیر
  خرید ملک در استانبول
  شروع از1,744,000لیر

  اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 76

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  شروع از700,000لیر
  خرید ملک در ترکیه

  اتاق خواب: 1+0 حمام: 1 متر مربع: 41

  آپارتمان

  1 ماه قبل

  شروع از700,000لیر

  اتاق خواب: 1+0 حمام: 1 متر مربع: 41

  آپارتمان

  1 ماه قبل

  شروع از1,600,000لیر
  خرید ملک در ترکیه
  شروع از1,600,000لیر

  اتاق خواب: 1 متر مربع: 72

  آپارتمان

  1 ماه قبل

  شروع از270,000

  اتاق خواب: 1+0 حمام: 1 متر مربع: 43

  آپارتمان

  1 ماه قبل

  اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 84

  آپارتمان

  1 ماه قبل

  شروع از988,000

  اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 84

  آپارتمان

  1 ماه قبل

  اتاق خواب: 1+0 متر مربع: 41

  آپارتمان

  1 ماه قبل

  شروع از310,000

  اتاق خواب: 1+0 متر مربع: 41

  آپارتمان

  1 ماه قبل

  اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

  آپارتمان

  2 ماه قبل

  شروع از1,392,000

  اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

  آپارتمان

  2 ماه قبل

  شروع از2,099,000لیر
  خرید ملک در تکیه

  اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 53

  آپارتمان

  2 ماه قبل

  شروع از2,099,000لیر

  اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 53

  آپارتمان

  2 ماه قبل