مقايسه آگهی ها

شروع از211,000دلار
خرید ملک در استانبول

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 172

آپارتمان

6 روز قبل

شروع از211,000دلار

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 172

آپارتمان

6 روز قبل

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 85

آپارتمان

1 هفته قبل

شروع از98,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 85

آپارتمان

1 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 67

آپارتمان

1 هفته قبل

شروع از87,200دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 67

آپارتمان

1 هفته قبل

شروع از75,000دلار
پروژه ای لوکس در استانبول 1
شروع از75,000دلار

حمام: 1 متر مربع: 40

آپارتمان

2 هفته قبل

شروع از173,600دلار
بهترین پروژه های ترکیه

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

2 هفته قبل

شروع از173,600دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

2 هفته قبل

شروع از97,000دلار
بهترین پروژه های ترکیه
شروع از97,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از90,000دلار
خرید ملک در ترکیه

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 136

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از90,000دلار

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 136

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 84

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از89,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 84

آپارتمان

3 هفته قبل