مقايسه آگهی ها

شروع از1,600,000لیر
خرید ملک در ترکیه
شروع از1,600,000لیر

اتاق خواب: 1 متر مربع: 72

آپارتمان

1 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

آپارتمان

2 ماه قبل

شروع از1,392,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

آپارتمان

2 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 77

آپارتمان

4 ماه قبل

شروع از977,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 77

آپارتمان

4 ماه قبل

شروع از699,930

حمام: 1 متر مربع: 50

آپارتمان

4 ماه قبل