مقايسه آگهی ها

شروع از1,600,000لیر
خرید ملک در ترکیه
شروع از1,600,000لیر

اتاق خواب: 1 متر مربع: 72

آپارتمان

1 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

آپارتمان

2 ماه قبل

شروع از1,392,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

آپارتمان

2 ماه قبل

4 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 70

آپارتمان

4 ماه قبل

شروع از350,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 70

آپارتمان

4 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 66

آپارتمان

4 ماه قبل

شروع از138,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 66

آپارتمان

4 ماه قبل

حمام: 1 متر مربع: 60

آپارتمان

4 ماه قبل

شروع از661,000

حمام: 1 متر مربع: 60

آپارتمان

4 ماه قبل