HOMEV DESIGN​

HOMEV DESIGN​

اگــر میخواهیــد بــرای ســاختمان و واحــد مســکونی، تجــاری و یــا اداری خــود یــک طراحــی حرفــه ای و متناســب بــا اصــول معمــاری را بــه ارمغــان بیاوریــد بایــد همــه چیــز را بــه یــک تیــم حرفــه ای بســپارید. رعایــت اصــول  معمــاری  و  عمرانــی و هــم چنیــن  ریــزه کاری هایــی  کــه ممکــن  اســت در نــگاه اول بــه چشــم دیگــر افــراد نیایــد، مــی توانــد یــک مــکان آرامشــبخش و راحــت را بــرای فضــای شــما بــه وجــود آورد.
گــروه طراحــی و معمــاری و معمــاران بــا تجربــه و متخصــص ایــن تضمیــن را بــه شــما میدهــد تــا بهتریــن و بهینــه تریــن دکوراســیون داخلــی را بــرای منــزل مســکونی، محیــط اداری و یــا فضــای کســب و کار شــما بــه ارمغــان بیــاورد. تیــم دکوراســیون اداری و دکوراســیون تجــاری بــه صــورت کارشناســی مشــاوره لازم جهــت دریافــت بهتریــن طراحــی و کاهــش هزینــه هــای اجــرا و بازســازی بــه شــما ارائــه دهــد. جهــت دریافــت مشــاوره در Homev Design رایــگان دکوراســیون داخلــی بــا کارشناســان تمــاس باشــید
روند کاری گروه معماری Homev Desgin برای دکوراسیون داخلی

ملاقات با کارفرما برای تحلیل پروژه

گروه معماری هوم او دیزاین نخست شما را ملاقات خواهند کرد تا ایده ها و علایق شما را بدانند و متناسب با بودجه ای که شما اعلام میکنید برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

عکاسی از مکان مورد نظر

پس از تعیین بودجه و برنامه ریزی همکاران به مکان مورد نظر شما آمده تا از بخش های مختلف عکاسی کرده تا متناسب با قسمت های مختلف موضوع مورد نظر را اجرا و پیاده سازی کنند.

ایده پردازی و طرح اولیه

پس از عکاسی و بررسی آنها طراح شروع به ایده پردازی کرده و تفکرات خود را بر روی کاغذ آورده و منتخب آنرا به صورت ۳بعدی در می آورد.

بررسی طرح با کارفرما و اعمال نظر

طراح نمونه طرح ۳ بعدی را به کارفرما نشان داده و قسمت هایی را که کارفرما تمایل به ویرایش آن دارد را تغییر می دهد.

تاًییدیه از کارفرما

طراح بعد از اجرای طرح ۳بعدی آن را با کارفرما نهایی کرده و طرح نهایی را تحویل مجری داده میشود.

اجرا و پیاده سازی دکوراسیون داخلی

گروه های اجرایی دکوراسیون داخلی مرمر دیزاین زیر نظارت مستقیم سرکارخانم فداکار شروع به پیاده سازی طرح میکند.
دکوراسیون داخلی
گروه معماری Homev Desgin با دارا بودن ایده های خلاقانه و به روز فعال در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی منزل ، اداری ، تجاری تمامی خدمات تامین انواع کابینت ها ، کاغذ دیواری ، پارکت ، نورپردازی مدرن ، تامین لوازم دکوراتیو نیاز مشتریان را شناسایی و برطرف مینماید.
بازسازی ساختمان
گروه معماری هوم او دیزاین در زمینه بازسازی نمای داخلی و نمای خارجی ساختمان خدمات ویژه شامل مشاوره معماری فضای مربوطه ، طراحی فازهای اجرایی و انجام کلیه امور مربوط به اجرای پروژه های ساختمانی را به مشتریان خود ارائه می نماید .
سفارش طراحی
گروه معماری هوم او دیزاین بر آن است که با بهترین و منحصر به فردترین طراحی نمای دکوراسیون داخلی و نمای خارجی و تزئینات نما، متناسب با خواسته شما و کاربری پروژه را در بالاترین سطح از کیفیت برای رسیده به اهداف ایده ال به شما ارئه دهیم.
تماس با ما
همکاران تجاری ما

HOMEV DESIGN​
HOMEV DESIGN​

معماری در طول تاریخ شکل گیری تمدن بشری به عنوان اجتماعی ترین وجه هنر، به شکل گیری و سامانده فضا و محیط پیرامونی انسان پرداخته است.

معماری داخلی توصیف درونی ساختمان را از طریق شکل دهی، اختصاصی سازی و هویت بخشی به فضای یک منزل مسکونی و یا محیط کسب و کار را بر عهده دارد.

طراحی داخلی بدون توجه به هنر و اثر آن بر روح آدمی، چیزی فراتر از تخصیص کاربری به فضا نخواهد بود. حل آنکه طراح داخلی می تواند با به کارگیری هنر و با تکیه بر توانمندی در طراحی و قدرت تجسم و خلاقیت خود، ضمن ترکیب و تلفیق عناصر سازه، تاسیسات، مصالح، مبلمان، بافت، رنگ و نور در کنار پاسخگویی به کلیه نیازهای عملکردی و کاربردی ساختمان، و نیز رعایت اصول فنی و استانداردهای رایج و ریزه کاری هایی که ممکن است در نگاه اول به چشم دیگران نیاید، یک مکان آرمشبخش و راحت برای فضای شما به ارمغان بیاورد.

گروه طراحی و معماری داخلی HOMEV DESIGN با یاری تیم های طراحی و متخصص خود، این تضمین را به شما میدهد تا بهترین و بهینه ترین دکوراسیون داخلی را برای منزل مسکونی، محیط اداری و یا فضای کسب و کار شما به ارمغان آورد.

تیم طراحی و متخصصان دکوراسیون داخلی ما، آماده هستند تا مشاوره لازم جهت دریافت بهترین طراحی و کاهش هزینه های اجرا و بازسازی فضای شما را ارائه دهند. جهت دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما در HOMEV DESIGN در تماس باشید.

معماری در طول تاریخ شکل گیری تمدن بشری به عنوان اجتماعی ترین وجه هنر، به شکل گیری و سامانده فضا و محیط پیرامونی انسان پرداخته است.

معماری داخلی توصیف درونی ساختمان را از طریق شکل دهی، اختصاصی سازی و هویت بخشی به فضای یک منزل مسکونی و یا محیط کسب و کار را بر عهده دارد.

طراحی داخلی بدون توجه به هنر و اثر آن بر روح آدمی، چیزی فراتر از تخصیص کاربری به فضا نخواهد بود. حل آنکه طراح داخلی می تواند با به کارگیری هنر و با تکیه بر توانمندی در طراحی و قدرت تجسم و خلاقیت خود، ضمن ترکیب و تلفیق عناصر سازه، تاسیسات، مصالح، مبلمان، بافت، رنگ و نور در کنار پاسخگویی به کلیه نیازهای عملکردی و کاربردی ساختمان، و نیز رعایت اصول فنی و استانداردهای رایج و ریزه کاری هایی که ممکن است در نگاه اول به چشم دیگران نیاید، یک مکان آرمشبخش و راحت برای فضای شما به ارمغان بیاورد.

گروه طراحی و معماری داخلی HOMEV DESIGN با یاری تیم های طراحی و متخصص خود، این تضمین را به شما میدهد تا بهترین و بهینه ترین دکوراسیون داخلی را برای منزل مسکونی، محیط اداری و یا فضای کسب و کار شما به ارمغان آورد.

تیم طراحی و متخصصان دکوراسیون داخلی ما، آماده هستند تا مشاوره لازم جهت دریافت بهترین طراحی و کاهش هزینه های اجرا و بازسازی فضای شما را ارائه دهند. جهت دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما در HOMEV DESIGN در تماس باشید.

نمونه واحد های اجرائی

طراحی های 3D

روند کاری گروه معماری Homev Desgin برای دکوراسیون داخلی

ملاقات با کارفرما برای تحلیل پروژه

گروه معماری هوم او دیزاین نخست شما را ملاقات خواهند کرد تا ایده ها و علایق شما را بدانند و متناسب با بودجه ای که شما اعلام میکنید برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

عکاسی از مکان مورد نظر

پس از تعیین بودجه و برنامه ریزی همکاران به مکان مورد نظر شما آمده تا از بخش های مختلف عکاسی کرده تا متناسب با قسمت های مختلف موضوع مورد نظر را اجرا و پیاده سازی کنند.

ایده پردازی و طرح اولیه

پس از عکاسی و بررسی آنها طراح شروع به ایده پردازی کرده و تفکرات خود را بر روی کاغذ آورده و منتخب آنرا به صورت ۳بعدی در می آورد.

بررسی طرح با کارفرما و اعمال نظر

طراح نمونه طرح ۳ بعدی را به کارفرما نشان داده و قسمت هایی را که کارفرما تمایل به ویرایش آن دارد را تغییر می دهد.

تاًییدیه از کارفرما

طراح بعد از اجرای طرح ۳بعدی آن را با کارفرما نهایی کرده و طرح نهایی را تحویل مجری داده میشود.

اجرا و پیاده سازی دکوراسیون داخلی

گروه های اجرایی دکوراسیون داخلی مرمر دیزاین زیر نظارت مستقیم سرکارخانم فداکار شروع به پیاده سازی طرح میکند.
دکوراسیون داخلی
گروه معماری Homev Desgin با دارا بودن ایده های خلاقانه و به روز فعال در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی منزل ، اداری ، تجاری تمامی خدمات تامین انواع کابینت ها ، کاغذ دیواری ، پارکت ، نورپردازی مدرن ، تامین لوازم دکوراتیو نیاز مشتریان را شناسایی و برطرف مینماید.
بازسازی ساختمان
گروه معماری هوم او دیزاین در زمینه بازسازی نمای داخلی و نمای خارجی ساختمان خدمات ویژه شامل مشاوره معماری فضای مربوطه ، طراحی فازهای اجرایی و انجام کلیه امور مربوط به اجرای پروژه های ساختمانی را به مشتریان خود ارائه می نماید .
سفارش طراحی
گروه معماری هوم او دیزاین بر آن است که با بهترین و منحصر به فردترین طراحی نمای دکوراسیون داخلی و نمای خارجی و تزئینات نما، متناسب با خواسته شما و کاربری پروژه را در بالاترین سطح از کیفیت برای رسیده به اهداف ایده ال به شما ارئه دهیم.
همکاران تجاری ما