مقايسه آگهی ها

حمام: 1 متر مربع: 60

آپارتمان

6 ماه قبل

شروع از661,000

حمام: 1 متر مربع: 60

آپارتمان

6 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 80

آپارتمان

6 ماه قبل

شروع از1,459,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 80

آپارتمان

6 ماه قبل

شروع از297,000

اتاق خواب: 1 متر مربع: 61

آپارتمان

6 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

6 ماه قبل

شروع از1,078,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

6 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 74

آپارتمان

6 ماه قبل

شروع از605,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 74

آپارتمان

6 ماه قبل

شروع از844,000
خرید ملک در ترکیه

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 57

آپارتمان

6 ماه قبل

شروع از844,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 57

آپارتمان

6 ماه قبل

6 ماه قبل

شروع از3,379,000

متر مربع: 123

آپارتمان

6 ماه قبل

شروع از1,326,000

حمام: 1 متر مربع: 68

آپارتمان

6 ماه قبل