مقايسه آگهی ها

شروع از1,744,000لیر
خرید ملک در استانبول
شروع از1,744,000لیر

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 76

آپارتمان

4 هفته قبل

شروع از700,000لیر
خرید ملک در ترکیه

اتاق خواب: 1+0 حمام: 1 متر مربع: 41

آپارتمان

1 ماه قبل

شروع از700,000لیر

اتاق خواب: 1+0 حمام: 1 متر مربع: 41

آپارتمان

1 ماه قبل

شروع از1,600,000لیر
خرید ملک در ترکیه
شروع از1,600,000لیر

اتاق خواب: 1 متر مربع: 72

آپارتمان

1 ماه قبل

شروع از270,000

اتاق خواب: 1+0 حمام: 1 متر مربع: 43

آپارتمان

1 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 84

آپارتمان

1 ماه قبل

شروع از988,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 84

آپارتمان

1 ماه قبل

اتاق خواب: 1+0 متر مربع: 41

آپارتمان

1 ماه قبل

شروع از310,000

اتاق خواب: 1+0 متر مربع: 41

آپارتمان

1 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

آپارتمان

2 ماه قبل

شروع از1,392,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 101

آپارتمان

2 ماه قبل

شروع از2,099,000لیر
خرید ملک در تکیه

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 53

آپارتمان

2 ماه قبل

شروع از2,099,000لیر

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 53

آپارتمان

2 ماه قبل