مقايسه آگهی ها

شروع از75,000دلار
پروژه ای لوکس در استانبول 1
شروع از75,000دلار

حمام: 1 متر مربع: 40

آپارتمان

2 هفته قبل

شروع از97,000دلار
بهترین پروژه های ترکیه
شروع از97,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از90,000دلار
خرید ملک در ترکیه

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 136

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از90,000دلار

تعداد اتاق خواب: 3 تعداد حمام: 2 متر مربع: 136

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از135,000دلار/165
خرید ملک در ترکیه

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 110

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از135,000دلار/165

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 110

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از114,000دلار
خرید ملک در ترکیه

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 77

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از114,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 77

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 64

آپارتمان

3 هفته قبل

64,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 64

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از76,000دلار
خرید ملک در بورسا

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 99

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از76,000دلار

تعداد اتاق خواب: 2 حمام: 1 متر مربع: 99

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از34,000دلار
خرید ملک در بورسا

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

3 هفته قبل

شروع از34,000دلار

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

3 هفته قبل