مقايسه آگهی ها

شروع از1,600,000لیر
خرید ملک در ترکیه
شروع از1,600,000لیر

اتاق خواب: 1 متر مربع: 72

آپارتمان

3 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 84

آپارتمان

3 ماه قبل

شروع از988,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 84

آپارتمان

3 ماه قبل

اتاق خواب: 1+0 متر مربع: 41

آپارتمان

3 ماه قبل

شروع از310,000

اتاق خواب: 1+0 متر مربع: 41

آپارتمان

3 ماه قبل

شروع از2,099,000لیر
خرید ملک در تکیه

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 53

آپارتمان

3 ماه قبل

شروع از2,099,000لیر

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 53

آپارتمان

3 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 77

آپارتمان

5 ماه قبل

شروع از977,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 77

آپارتمان

5 ماه قبل