مقايسه آگهی ها

شروع از699,930

حمام: 1 متر مربع: 50

آپارتمان

5 ماه قبل

6 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 80

آپارتمان

6 ماه قبل

شروع از1,459,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 80

آپارتمان

6 ماه قبل

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

6 ماه قبل

شروع از1,078,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 75

آپارتمان

6 ماه قبل

شروع از844,000
خرید ملک در ترکیه

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 57

آپارتمان

6 ماه قبل

شروع از844,000

اتاق خواب: 1 حمام: 1 متر مربع: 57

آپارتمان

6 ماه قبل